ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (รหัสวิชา 2111-2006)
หมวด : อุตสาหกรรม
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :  หนังสือ "งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (รหัสวิชา 2111-2006)" เล่มนี้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ในระดับ ปวช. และผู้ที่มีความสนใจในเรื่องงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันในโรงฝึกปฏิบัติงาน ด้านอุตสาหกรรม โดยจะได้เรียนรู้ถึงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ความต้องการพื้นฐานของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ การบำรุงรักษาด้วยตนเอง งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การบำรุงรักษาตามคาบเวลาและตามสภาพเครื่องจักร งานทดสอบการทำงาน งานใช้เครื่องมือวัด งานตรวจสภาพเครื่องจักรด้วยประสาทสัมผัส ตลอดจนงานปรับแต่งและงานซ่อมเปลี่ยนชิ้นส่วน ถ่ายทอดจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้ทำงานด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ทำการสอนงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และเป็นวิทยากรบรรยายงานบำรุงรักษาให้กับบริษัทและสถานประกอบการต่างๆ โดยผ่านการอบรมงานบำรุงรักษาจากต่างประเทศ