ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เครื่องยนต์ แก๊สโซลีน
หมวด : อุตสาหกรรม
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : บุญธรรม ภัทราจารุกุล
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือ เครื่องยนต์แก๊สโซลีน เล่มนี้บรรจุเนื้อหาพื้นฐานหลักการทำงานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนชนิดและการทำงานของชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ การคำนวรหาสมรรถนะของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ชนิดและการทำงานของระบบจุดระเบิด ชนิดและการทำงานของระบบเชื้อเพลิง ชนิดและการทำงานของระบบหล่อลื่น ชนิดและการทำงานของระบบระบายความร้อน ชนิดและการทำงานของระบบไอเสีย การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือช่างยนต์ และการบำรุงรักษาเครื่องยนต์