ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ทฤษฎีและปฏิบัติเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
หมวด : วิทยาการเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : นพดล คำมณี,ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : เครื่องยนต์แก๊สโซลีนเป็นวิชาหลักสำหรับนักเรียน นักศึกษาวิชาช่างยนต์ ซึ่งปัจจุบันได้มีวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีให้มีความสอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมในสังคมยุคปัจจุบันที่ต้องการให้เครื่องยนต์มีสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่สูงขึ้น ประหยัดเชื้อเพลิง และจะต้องคำนึงถึงปัญหามลภาวะเป็นพิษที่เกิดจากเครื่องยนต์ เช่น อากาศและเสียงเป็นสำคัญ ดังนั้นเนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมหลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องยนต์แก๊ซโซลีน 4 จังหวะ 2 จังหวะ ระบบการทำงานต่าง ๆ ของเครื่องยนต์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน และนอกจากระบบการทำงานต่าง ๆ และ ภายในหนังสือเล่มนี้ยังเพิ่มเนื้อหาของระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมการทำงานด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และระบบควบคุมภาวะ ซึ่งเป็นระบบที่รถยนต์นั่งในปัจจุบันพึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องติดตั้งให้กับรถยนต์ที่ผลิตใช้ภายในประเทศ เพื่อเป็นการควบคุมมลภาวะและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมตามกฏหมายข้อบังคับในปัจจุบัน