ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

Tax Auditor
หมวด : บัญชี
สำนักพิมพ์ : ธรรมนิติ เพรส
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : คู่มือสำหรับเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อยกระดับเป็น "ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต" เพื่อเสริมสร้างความรู้ของนักบัญชีคุณภาพ รวมรวมเนื้อหาที่สำคัญในการสอบ วิชาบัญชี วิชาการสอบบัญชี วิชากฎหมายภาษีอากร พร้อมแนวข้อสอบแบบเลือกกว่า 400 ข้อ